Sembah Ucapan Selamat Hari Puja Usia ke-49 Tahun 26 Rejab 1444H | 17 Februari 2023M

Sembah Ucapan Selamat Hari Puja Usia ke-49 Tahun 26 Rejab 1444H | 17 Februari 2023M

Sembah Ucapan Selamat Hari Puja Usia ke-49 Tahun

26 Rejab 1444H | 17 Februari 2023M

 

Kehadapan Majlis

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri

Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda

(Dr.) Haji Al-Muhtadee Billah Ibni

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri

Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah

 

Dengan Ingatan Tulus Ikhlas Disembahkan Daripada

Yang Berhormat Menteri Pendidikan dan Warga Kementerian Pendidikan